Share/Save/Bookmark

Parkeringsforskriften

1. januar 2017 trår ny parkeringsforskrift i kraft: "Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer." Noen målsettinger i ny forskrift er likere vilkår, mer forutsigbarhet og likere utøvelse av parkeringsvirksomhet. Tidligere har privat parkeringsdrift vært regulert i en "standardavtale for privat parkeringsdrift," mens kommunal parkeringsvirksomhet har vært regulert i forskrift. Fra 1. januar vil deler av kommunal virksomhet være regulert sammen med privat parkering i egen forskrift. Ny forskrift inneholder regler for bl.a. førers plikter, størrelse på sanksjoner og klagemuligheter. 

Førers plikter
1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd). 
2. På avgiftsplasser må b
etaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd.) Billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd).
3. Ved bruk av parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må tillatelsen plasseres som nevnt i pkt. 2. 

Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 660. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 990. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). For mer informasjon se webside. Elektronisk klageskjema finnes på Lillestrom-parkering.no.

Lillestrøm parkering AS, Storgt. 16, 2000 LILLESTRØM, Telefon: 63 80 99 90. Org.nr.: 986 304 185.Forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse parkerer gratis på HC-plasser og alle øvrige avgiftsplasser på plasser skiltet med offentlig parkeringsskilt nr 552 (hvit P på blå bakgrunn.)

Det gjøres oppmerksom på at feilparkering i strid med offentlige skilter for stans, parkering eller trafikkregler og veitrafikkloven er regulert i egen forskrift: Forskrift om offentlig parkeringsgebyr.